play SERIOUS

女士时装
返回列表

店铺位置:L416a

电话号码:13118260222

营业时间:10:00-22:00

甄选全球时尚精品,搜罗来⾃欧、美、澳、亚洲等数⼗个设计师品牌,PlaySERIOUS是⼀家“玩物尚致”的买⼿店。
成⽴于2015年,带着对个性和优雅的极致追求,PlaySERIOUS为您呈现⾄尚美好,以⼀份最认真的态度,成就⼀颗最逍遥的玩物之⼼!

L4
tiktok dianping xiaohongshu

© 2023 龙锦综合开发(成都)有限公司 版权所有。  川公网安备 51010402000841号 蜀ICP备19029520号-1